van Schola naar Mariakerk

 Schola wordt kerkkoor van de nieuwe parochie

Naast de drie bestaande parochies in Oosterhout-stad, Sint Jan de Doper, Antonius van Padua en het Heilig Hart van Jezus ontstonden er plannen om een vierde parochie te stichten en daartoe ook een nieuwe kerk te bouwen. Voortvarend werd hieraan gewerkt. In opdracht van het bisdom Breda ging bouwpastoor Joannes Hubertus van Besouw aan de slag met de bouw van de kerk aan de Wilhelminalaan. Een zware taak. Hij had er grootse plannen mee, maar moest die uiteindelijk laten varen, omdat de mogelijkheden hiertoe beperkt werden door het bisdom. Dus beijverde hij zich om dan tenminste de aankleding van de kerk en de aanschaf van de ceremoniële gewaden voor de erediensten te behouden en dat is hem gelukt. Als zijn assistent werd J. Bouwmans tot kapelaan benoemd.

De schola intussen kon slechts bij tijd en wijle hier en daar het gregoriaans in de praktijk brengen; men wilde toch op een gegeven moment wat meer ‘vastigheid’. De bouw van de nieuwe kerk was een perfecte gelegenheid om de activiteiten van de schola meer structuur te bezorgen. En aangezien er nog geen sprake was van een nieuw parochiekoor bood de schola na wikken en wegen aan pastoor Van Besouw aan om als kerkkoor de diensten op te luisteren. Bouwpastoor Van Besouw ging daar maar al te graag op in – een probleem was hiermee immers opgelost – en na enkele oriënterende gesprekken werd de schola officieel benoemd tot parochiekoor.

Het werd een hoopvolle, maar ook een drukke tijd voor bestuur en leden van de ‘nieuwe’ schola, nu kerkkoor. Op een eerste algemene ledenvergadering werd een nieuw bestuur gekozen. Er kwam een contactpersoon bij de dekenale korenbond, koorlid Jan Aarden. Het eerste bestuur bestond uit pastoor Van Besouw, president, Antoon Van den Bosch, vice-voorzitter, Karel Vermijs, secretaris en Fred Don, penningmeester.

Het logo van de Schola Cantorum. Het stond op het briefhoofd en op enveloppen. Het logo is vermoedelijk ontworpen naar het grote houten Mariabeeld dat achter in de Mariakerk stond, alleen zit het kindje Jezus daar net andersom. Pastoor Jan van den Bosch heeft het Mariabeeld de kerk uitgezet. De kroon van Maria fungeerde tot voor kort als boekensteun in de werkkamer van pastor Adri Lint.

Op 11 oktober 1953 vond de kerkwijding plaats door Mgr. J. Baeten, bisschop van Breda. Aansluitend werd de eerste plechtige H. Mis opgedragen. Hiermee nam het parochieleven een aanvang. De kerk werd toegewijd aan O.L. Vrouw van de Rozenkrans. Stichter pastoor Van Besouw heeft helaas maar vier jaar zijn beste krachten kunnen geven aan zijn kerk en parochie, want hij stierf op 6 augustus 1957, slechts 58 jaar oud. Hij werd opgevolgd door pastoor Froger, een tomeloos energieke man, die al snel belangrijke impulsen gaf aan kerk, parochie en wijkgebeuren. Onder zijn gedreven en stimulerende leiding werd buurthuis De Pannehoef gebouwd, compleet met grote zaal en toneel, een geweldige uitkomst voor het steeds meer uitdijende buurtwerk, maar ook een uitkomst voor de Oosterhoutse gemeenschap. Pastoor Froger, die nog tal van andere activiteiten ontplooide, kreeg het hoe langer hoe drukker en er werden twee kapelaans benoemd, Bertus de Bruijn en Willem Vervaet. Gedrieën zorgden ze er voor dat de Mariaparochie een bloeiende gemeenschap werd.

Dirigent Adam van den Bosch op Ward cursus in Roermond begin jaren vijftig.

Bidprentje van pastoor Van Besouw. Van Besouw was bouwpastoor van de Mariakerk. Hij overleed in 1957 op de leeftijd van 58 jaar.

Pastoor Van Besouw werd opgevolgd door pastoor Froger. Die was pastoor van de Mariakerk van 1957 tot 1980.